עדכון בנושא איחוד הוועדים בישוב נירית

ועד מקומי ומזכירות • 3/6/2024 כניסות

לתושבות ולתושבי נירית שלום רב,                                                                                                                    

כידוע לכם, מזה שנים רבות פועלים ביישוב נירית שני ועדים מרכזיים נפרדים:  ועד מקומי נירית וועד האגודה השיתופית נירית.

הוועד המקומי מנהל את ענייני היישוב ברמה המוניציפאלית-שלטונית בעוד שוועד האגודה השיתופית, מנהל את ענייני היישוב הנוגעים לאגודה השיתופית, נכסיה, אספקת והובלת המים לתושבי היישוב (כולל נוף השרון). 

למציאות זו של שני וועדים הפועלים ביישוב אחד, חסרונות ומגבלות משמעותיות הפוגעות בהתנהלות הראויה והנכונה של היישוב:  

·       השירותים הנדרשים והצרכים של כלל התושבים ביישוב, בין אם הם חברי האגודה ובין אם הם אינם חברי האגודה, הם צרכים דומים ומשותפים ואין ביניהם ניגוד עניינים ואינטרסים מהותיים.
לאמר: כל השירותים הניתנים ביישוב, בין על ידי הוועד המקומי ובין על ידי וועד האגודה ניתנים לכלל תושבי היישוב, אלה שהם חברי אגודה ואלה שאינם חברי אגודה.
לאור זאת אין צורך אמיתי או מהותי בשני וועדים. וועד אחד ביישוב יוכל ויצליח לנהל ולספק צרכים אלו של כלל התושבים בצורה מלאה ואיכותית (כפי שהייה בעבר ביישוב). 

·       בשני הוועדים הללו הפועלים ביישוב מכהנים בו זמנית  12 תושבים (7 בוועד המקומי ו- 5 בוועד האגודה), עובדה הגורמת לשחיקה מהירה של פוטנציאל התושבים המתאימים ומוכנים לשמש בתפקידים בוועדי היישוב ולמציאות בה היישוב מתקשה מאוד לאייש את כלל הרשויות ביישוב, באנשים המוכנים ומסוגלים להתנדב לתפקיד. 

·       המצב בו שני גופים שונים פועלים באותו יישוב ובתחומים משיקים, מוביל לבלבול בקרב התושבים שאינם יודעים איזה וועד אחראי על מה ולמי לפנות בבעיות המציקות להם; ומנגד, ליצירת מחלוקות וויכוחים בין הוועדים לגבי מי אחראי למתן המענה הנדרש בעניין זה או אחר. 

·       המציאות הקיימת בנירית לפיה האגודה הינה "הבעלים" של הנכסים הציבוריים ביישוב נכסים שאמורים לשרת את כלל תושבי היישוב יוצרת לעיתים מחלוקות מיותרות בין חברי שני הוועדים ואף עלולה לגרום למתחים אישיים בין חברי הוועדים דבר שפוגע בתיפקוד האנשים שמנהלים את ענייני הישוב. זאת כאשר לאמיתו של דבר אותם "נכסים" שבבעלות האגודה הינם נכסים שאינם מיצרים הכנסות או יתרון כספי כלשהוא. נהפוך הוא, הם גירעוניים ומצריכים השקעת כספים קבועה בתחזוקתם ושמירה על תקינותם.  

·       לכל וועד תוכנית עבודה, תקציב, הכנסות כספיות וחשבון בנק משלו (כל וועד הוא ישות עצמאית), עובדה העלולה להוביל לבזבוז משאבי ציבור ואי יכולת לקדם נושאים מרכזיים של היישוב, המצריכים פעולה מרוכזת ומשאבים גדולים יחסית . 

 

לאור חסרונות ומגבלות קשות אלו, הפוגעות באיכות וברמת השירותים הניתנים לתושבים ובאיכות החיים ביישוב, שני הוועדים סבורים שעל שני הגופים לפעול יחדיו ליצירת מציאות בה בעתיד וועד אחד ינהל את כלל ענייני היישוב נירית.
היות ומהלך כזה מורכב ויצריך זמן התארגנות ופעילות ממושכת ועלול ליצור בקרב ציבור התושבים חששות, מן הראוי להתקדם בנושא זה בזהירות ובצעדים מדודים והדרגתיים. 

  בשלב ראשון יש לפעול ליצירת "שיתוף וועדים" דהיינו, מצב בו שני הוועדים ימשיכו להתקיים במתכונת העצמאית הקיימת, אולם את ישיבותיהם הם יקיימו במשותף (למעט במספר מועט של נושאים חריגים שיוגדרו מראש, שמבחינה משפטית מחייבים החלטה של אחד הוועדים בלבד). בישיבות הללו יעלו לדיון כל הנושאים הנוגעים לענייני היישוב, יתקיימו לגביהם דיונים ובהמשך קבלת החלטות משותפות.

  ביום 19.6.2024 תתקיים אספה כללית של האגודה. על סדר היום של האספה עומד בין השאר דיון באיחוד הוועדים וכן בחירות לוועד האגודה. כדי להקל על יישום המתווה וגם למקסם את יתרונותיו הסכימו ארבעת חברי הוועד המקומי המכהנים היום, שהם גם חברי האגודה, להציג את מועמדותם לוועד האגודה מהלך שאם יאושר, יבטיח כי סה"כ מספר חברי שני הוועדים יהיה 8 בלבד במקום 12 כיום, כאשר יו"ר הועד המקומי יהיה גם יו"ר ועד האגודה.    

בשלב שני - לאחר תקופת עבודה משותפת של שני הוועדים ובאם יתברר ששיתוף הוועדים עובד היטב ומביא את התועלות הרבות המצופות, שני הגופים יפעלו יחדיו להתקדם לשלב של יצירת "וועד אחד" ליישוב.
בשלב זה תתבצע בחינה משפטית של המהלך ובהתאם לתוצאותיה,  תיבנה תוכנית ולוח זמנים ליישום המהלך. המתכונת שתיקבע תוצג ותוסבר לתושבי היישוב,  ככל שכתוצאה מכך יידרשו שינויים במבנה האגודה ותקנונה הם יובאו לאישור האספה הכללית שלה.  

 

אנו סבורים כי התוכנית המתוארת לעיל נכונה ליישוב ותבטיח שיתוף פעולה מיטבי של כלל האנשים הנושאים באחריות לניהול ענייני הישוב, תקל על איוש התפקידים בעתיד ותביא ברכה ליישוב.    

 

 

בברכה,                                                            בברכה, 

                        צביקה גרינברג, יו"ר הוועד המקומי                                               מוטי האן מרקוביץ, יו"ר וועד האגודה