תקנון אתר אינטרנט נירית יישוב קהילתי - WWW.NIRIT.ORG.IL

עילי שמעוני • 13/2/2015 כניסות

א. מבוא:

1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של היישוב הקהילתי נירית ו/או לכל חלק שבו ו/או כל עמוד שבו (להלן: "האתר").

2. היישוב נירית (להלן: "היישוב נירית") הנו ישוב קהילתי במועצה אזורית דרום השרון באזור יישובי חורשים.

3. האתר מציע לגולשים בו תכנים ומידע השייכים ליישוב נירית ו/או עולים בקנה אחד עם עקרונותיו ותכליתו של היישוב נירית (להלן: "המידע"). כל מידע אשר מופיע ו/או יופיע באתר הנו בבעלותו של היישוב נירית ו/או מוצג באתר באישורו של בעל המידע.

4. כן מציע האתר תוכן נוסף בתחומים שונים, אשר בחלקו שייך ליישוב נירית ובחלקו שייך לאנשים, חברות וארגונים הקשורים ליישוב נירית, כמו גם מידע שיווקי והצעות לרכישת מוצרים או ו/או שירותים והכל בכפוך לשיקול דעתו של וועד היישוב נירית ו/או מי מטעמו ומתוך מטרה לספק לתושבי היישוב נירית ולגולשים באתר בכלל מידע רלוונטי ומועיל אשר יכול להיות להם לעזר ועניין.

5. גלישה באתר ו/או כל שימוש אחר במידע ו/או בשירותים המוצעים בו יעשה אך ורק בכפוף להסכמת הגולש/המשתמש לאמור בתקנון זה. למען הסר ספק, אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה אינך רשאי לעשות שימוש באתר, במידע ו/או בשירותים המוצעים בו.

לפיכך מסכים המשתמש לתנאים כדלקמן:

ב. הגדרות:

6. בתקנון זה תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר בצידם:

6.1. "היישוב נירית" לרבות נציגיו, עובדיו ו/או כל מי מטעמו הקשור בכל צורה ואופן ליישוב נירית.

6.2. "משתמש" ו/או "גולש" כל ישות משפטית, אדם (זכר או נקבה) ו/או חברה ו/או ארגון אשר גולש באתר ועושה שימוש מכל מין וסוג במידע ובשירותים שבו, וכן האפוטרופוס של כל פסול דין.

6.3. "מידע" כל הנמצא באתר לרבות אך לא רק, מאמרים, כתבות, תמונות, סרטונים, מודעות, פרטים אישיים וכו'.

6.4. "שירותים": שם כולל לכל השירותים אשר מוצעים לתושבי היישוב בנירית במסגרת האתר ולגולש באתר בכלל, בין אם באמצעות היישוב נירית ובין אם באמצעות צדדים שלישיים.

ג. כללי:

7. המבוא לתקנון זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

8. כותרות הסעיפים מובאות לשם נוחות הקריאה וההתמצאות בלבד, אך בשום מקרה לא ישמשו לצורך פרשנות תקנון זה בשום צורה או דרך.

9. תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ודין זכר כדין נקבה.

10. בתקנון זה דין יחיד כדין רבים וההיפך.

11. אישור תקנון זה על ידי המשתמש מבטל בזאת כל מצג ו/או הודעה ו/או בקשה קודמים לאישור תקנון זה, ככל שהיו כאלה, ובכך מתחייב המשתמש לקיים ולפעול בהתאם למוסכם בתקנון, וכן לאפשר ליישוב נירית לפעול בהתאם לאמור בתקנון זה.

ד. תנאי השימוש:

12. זכויות השימוש באתר ו/או במידע ו/או בשירותים ניתנים בזאת למשתמש ו/או לגולש לשימושו.

13. השימוש באתר ו/או במידע ו/או בשירותים, יעשה בהתאם לתנאי תקנון זה, ועל פי כל דין.

14. מובהר בזאת כי יתכן ומעת לעת יעלה מידע לאתר אשר אינו מתאים לכל גיל. השימוש באתר ובמידע שבו הינם על אחריות המשתמש בלבד והוא פוטר בזאת ללא כל סייג את היישוב נירית מכל אחריות בעניין זה.

15. המשתמש מתחייב, כי לא יפרסם בכל צורה, אופן או דרך ברבים את המידע ו/או חלק ממנו וכי לא ישכפל, לא יצלם, לא יעתיק ולא ידפיס את המידע ו/או פלט מתוך המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה ו/או פרסום בכל דרך שהיא. כן, מתחייב המשתמש כי לא יאפשר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם בתמורה אם לאו, את ביצוע אחת או יותר מהפעולות המפורטות לעיל, אלא אם קיבל את אישור היישוב נירית מראש ובכתב.

16. למען הסר ספק, כל פרסום בכל צורה או דרך, העתקה, הפצה, משלוח, שידור וכיו"ב של המידע אסורים בהחלט, אלא אם התקבל לכך אישור היישוב נירית מראש ובכתב.

17. מבלי לפגוע באמור בסעיף 15 לעיל, הרי שהמשתמש מתחייב בזאת שלא לעשות כל שינוי ו/או עריכה ו/או עיבוד למידע ו/או לחלק ממנו, אלא אם קיבל את אישור היישוב נירית לכך מראש ובכתב; וכן הוא מתחייב שלא לפגוע באמינות המידע ו/או בשלמותו בכל צורה או דרך.

18. המשתמש מתחייב למנוע באפון סביר וככל שניתן על ידו שימוש באתר במידע ובתכנים שלא על פי תקנון זה ועל פי כל דין ולמנוע כל פגיעה ו/או שינוי אסור באתר במידע ובתכנים. בכל מקרה בו ייוודע למשתמש על הפרה של תקנון זה, על פגיעה במידע ו/או בתכנים באתר ו/או שימוש אסור באתר במידע ובתכנים שבו על פי התקנון ו/או כל דין הוא מתחייב להודיע על כך ליישוב נירית לאלתר.

ה. הגבלת אחריות:

19. מובהר בזאת, כי היישוב נירית רואה באתר צינור ודרך להעברת מידע למשתמש וכי הוא עושה ופועל, על פי שיקול דעתו הבלעדי, כדי לאפשר למשתמש חוויית גלישה מהנה, פורייה ובטוחה באתר על המידע שבו והשירותים המוצעים בו. היישוב נירית לא יישא באחריות מכל מין וסוג כלפי המשתמש, למעט במקרים של רשלנות חמורה והמשתמש משחרר אותו באופן מלא וגמור מכל אחריות בגין כל כשל מכל מין וסוג באתר ו/או במידע שבו. בתוך כך:

19.1. המידע באתר ו/או כל תוכן אחר אשר יוצג באתר מעת לעת לרבות בעניין השירותים וכל דבר הקשור אליהם, ניתנים למשתמש ו/או למי מטעמו כמו שהם ("As Is") היישוב נירית לא יישא באחריות כלשהי לעניין התאמת האתר ו/או השירותים למשמש ו/או לצרכיו.

19.2. היישוב נירית אינו ולא יהיה אחראי בגין כל נזק מכל מין וסוג שהוא, ולרבות, אשר יגרם למשתמש, אם יגרם, ובכלל זה נזקים ישירים, עקיפים, מקריים ו/או תוצאתיים כתוצאה משימוש באתר ו/או במידע שבו ו/או כתוצאה מהסתמכות עליהם. כן היישוב נירית לא יהיה אחראי לצורת השימוש של המשתמש ו/או מי מטעמו באתר ו/או אי יכולת להשתמש באתר ו/או לאובדן נתונים ו/או לאובדן רווחים הנובע מהשימוש באתר, בשירותים ו/או במידע אשר באתר ו/או שניתן להגיע אליו מהאתר.

19.3. היישוב נירית לא יהיה אחראי כלפי כל מאן דהוא לנזקים אשר יגרמו, אם יגרמו, כתוצאה מנסיבות אשר אינן בשליטתו, לרבות (אך לא רק) כח עליון, מלחמה ו/או פעולות איבה, נזקי אש או מים, מעשה, מחדל ו/או רשלנות של צד שלישי כל שהוא לרבות ספקי תקשורת, הגבלות ו/או הוראות חוקיות, לרבות חוקים צווים, פסקי דין וכיו"ב, גישה בלתי מורשית של צדדים שלישיים ו/או הונאות.

19.4. היישוב נירית אינו מתחייב בשום צורה או דרך להחזיק את האתר פעיל ו/או, כי השימוש בו יעשה ללא הפרעה מכל מין וסוג וזאת על אף מאמצים רבים המושקעים כדי לשמור על רצף פעולתו של האתר וכדי למנוע הפרעות לגולש המשתמש באתר ו/או בשירותים. היישוב נירית לא יהיה אחראי בשום צורה או דרך, בגין הפרעות בשימוש באתר, בהספקת המידע שבו ו/או באיכותו.
היישוב נירית אינו מתחייב לשמור על המידע באתר ו/או בקשר עם השירותים השונים מעודכן וכן הוא אינו מתחייב לספקם באופן סדיר וללא הפסקות ו/או הפרעות.
היישוב נירית אינו מתחייב, כי האתר והמידע שבו יאובטחו באופן חסין ומלא כנגד גישה בלתי מורשית לשרתי האכסון בהם עושה היישוב נירית שימוש ו/או יעשה שימוש בעתיד לשם אכסון האתר והמידע שבו.

19.5. למען הסר ספק, מומלץ למשתמש לבצע בדיקה עצמאית של המידע והתאמת השירותים ו/או התכנים באתר לצרכיו, וזאת בטרם יעשה בהם שימוש.

19.6. המשתמש מודע לכך שאספקת המידע ו/או השירותים באתר תלוי, בין היתר, בצדדים שלישיים, ומוותר בזאת כל זכות ו/או טענה ו/או תביעה כנגד היישוב נירית אשר מקורה בכל מעשה ו/או מחדל ו/א רשלנות של צדדים שלישיים. היישוב נירית לא יהיה אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה, מחדל או רשלנות כאמור.

19.7. מעת לעת יכול שהיישוב נירית יתיר לצדדים שלישיים כל שהם להעלות מידע ו/או שירותים ו/או לפרסם באתר. מובהר בזאת, כי היישוב נירית אינו שולט, אינו מפקח ואינו אחראי על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי צדדים שלישיים כל שהם ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין, ובכלל זה להפניות ו/או קישורים ("Links") מתוך אותו מידע ו/או שירות ו/או פרסום באתר.

19.8. מעת לעת יכול שהאתר והמידע שבו, בין אם פורסם על ידי היישוב נירית ובין אם על ידי צדדים שלישיים, יפנה לאתרים אשר בבעלות צד שלישי כלשהו. היישוב נירית לא יהיה אחראי בשום צורה, אופן או דרך למידע ו/או לתכנים המופיעים אצל צד שלישי והמשתמש מוותר בזאת על כל זכות, טענה ו/או תביעה כלפי היישוב נירית בעניין זה.

19.9. היישוב נירית לא יהיה אחראי בשום צורה או דרך לנזקים אשר עלולים להיגרם כתוצאה מהורדת המידע מהאתר, הורדת קבצים ו/או התקנת תוכנות ו/או כל פעולה אחרת, אשר מעבירה נתונים ו/או מידע מהאתר, קישורים מהאתר ו/או מצד שלישי כלשהו למחשב המשתמש ו/או מי מטעמו. מובהר בזאת כי הורדת קבצים ו/או התקנת תוכנות ו/או הורדת מידע למחשב המשתמש מהאתר ובכלל מהווים סכנה למחשב המשתמש ו/או מי מטעמו, לרבות וירוסים, סוסים טרויאנים וכיו"ב; כן מובהר בזאת כי באחריות המשתמש ובאחריותו בלבד לבדוק את התאמת המידע, הקבצים ו/או התוכנות לצרכיו ולרבות התאמתם למערכת המחשוב אשר ברשותו. המשתמש מוותר בזאת על כל זכות ו/או טענה ו/או תביעה בעניין זה כלפי היישוב נירית.

20. המשתמש מצהיר בזאת ומתחייב, כי הוא משחרר באופן מלא גמור ובלתי חוזר את היישוב נירית מכל אחריות בנוגע לכל האמור בסעיף ‎19רבתי לעיל והוא מוותר בזאת על כל זכות ו/או טענה ו/או תביעה לעניין סעיף ‎19 זה.

וכן משחרר המשתמש באופן מלא גמור ובלתי חוזר את היישוב נירית מכל אחריות בנוגע לשימושים שהוא עושה באתר בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, ומצהיר ומתחייב, כי הוא לבדו אחראי באופן מלא לצורה, לאופן ולדרך בה הוא עושה שימוש באתר, וכי לא תהיה לו ולא תצמח לו כל זכות ו/או טענה ו/או תביעה לעניין זה.

21. למען הסר כך ספק, סעיף זה בה להוסיף ובנוסף לכל זכות, חסינות ו/או פטור מאחריות המוקנים ליישוב נירית על פי דין.

ו. הגנת הפרטיות:

22. האתר מספק שירותים שונים, אשר במסגרתם מתבקש המשתמש למלא טופס הרשמה קצר, אשר יהיה על המשתמש למלא בהתאם להנחיות שבו (להלן: "ההרשמה").

23. כל הפרטים אשר מוסר המשתמש בתהליך ההרשמה וכן פרטים נוספים הידועים ליישוב נירית, ואשר יאספו אודותיו במהלך הזמן בין אם ימסור אותם ישירות ובין אם יאספו מצדדים שלישיים כלשהם (להלן: "פרטי המשתמש"), ישמרו על ידי היישוב נירית, כנהוג ביישוב נירית וזאת עד אשר יודיע המשתמש ליישוב נירית, בהתאם לאמור בתקנון זה להלן, כי הוא מבקש להסיר את פרטי המשתמש או כל חלק מהם.

24. פרטי המשתמש, אשר ייאספו על ידי היישוב נירית, ישמשו לצורך הספקת השירותים לתשוביי היישוב; וכן לשם משלוח הודעות מסוגים שונים לרבות הודעות פרסומת כהגדרתן בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 (להלן: "החוק"), בין אם מטעם היישוב נירית או על ידו ומטעם צד שלישי כל שהוא, והמשתמש מאשר בזאת ליישוב נירית לפנות אליו בכל צורה או דרך, אשר היישוב נירית ימצא לנכון ועל פי שיקול דעתו הבלעדי. המשתמש מוותר בזאת ויתור מלא וגמור על כל טענה ו/או תביעה לעניין זה ובכפוף לכך שזכותו לבקשה להסרה תישמר ותכובד.

25. היישוב נירית ישמור על פרטי המשתמש ויעשה בהם שימוש בהתאם להוראות כל דין. בתוך כך לא ימסרו פרטי המשתמש, אשר יש בהם כדי לזהותו לצד שלישי כלשהו, אשר אינו מטעמו של היישוב נירית ו/או מורשה לכך על פי דין.

26. המשתמש מתיר בזאת ומאשר ליישוב נירית לשלוח אליו דבר פרסומת אשר יערך וייכתב על פי שיקול דעתו הבלעדי של היישוב נירית, ואף אם הוא אינו כולל את כל הפרטים והמידע הקבוע בחוק, לרבות, אך לא רק, ציון המילה "פרסומת" בנושא ההודעה, בכותרתה או בכלל, ציון שם המפרסם, ציון כתובות, דרכי יצירת קשר וכיו"ב.

27. מובהר ומוצהר בזאת, כי משתמש אינו חייב למסור את פרטיו בכלל, וכי בכל שלב ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, שמורה לו הזכות לבקש לגרוע איזה מפרטי המשתמש או כולם ו/או לשנות ולעדכן איזה מהם, ואף לחדול מלקבל הודעות ופרסומות מהיישוב נירית ו/או מי מטעמו, כדלקמן:

27.1. לשם כך מתחייב המשתמש להעביר בקשה מפורטת בכתב, לרבות ציון מפורש של כל פרט מהפרטים האישיים אשר הוא מבקש למחוק מרשומות היישוב נירית.

27.2. בקשה כאמור תועבר בכתב באמצעי אחד או יותר כמפורט בדף "צור קשר" באתר.

27.3. מובהר בזאת, כי המשתמש יאפשר ליישוב נירית 14 ימי עסקים על מנת להשלים את מחיקת פרטי המשתמש שלו ו/או איזה פרט מהם ו/או איזה שינוי בהם, ואשר במהלכם יהיה המשתמש מושתק מלטעון כל טענה לעניין הודעות ופרסומות שישלח היישוב, אם ישלח.

28. למען הסר ספק, אין נפקא מינה, אם מסר המשתמש את פרטיו באתר או בכל אמצעי אחר, מכל מין וסוג, ליישוב נירית.

ז. קניין רוחני:

29. מובהר ומוסכם בזאת, כי כל זכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, זכויות קניין רוחני, הבעלות בסודות מכל מין וסוג, הזכות לבעלות על המידע, השירותים והתכנים הניתנים באתר הנם של היישוב נירית ו/או נרכשו על ידו כדין ו/או הותר השימוש בהם ליישוב נירית ולמשתמש אין ולא תהיה כל זכות מכל מין וסוג במידע, בשירותים ו/או בתכנים וכי השימוש בהם יעשה אך ורק לצרכיו האישיים של המשתמש ובהתאם לתנאי תקנון זה.

30. אלא אם קיבל המשתמש ו/או מי מטעמו ו/או כל מאן דהוא אחר את אישור היישוב נירית מראש ובכתב, אין לעשות שימוש באתר, במידע שבו, בשירותים ובתכנים, אלא לצרכיו האישיים של המשתמש. אין לפרסם, להציג, להעתיק, לשכפל וכיו"ב את המידע, השירותים והתכנים באתר בשום צורה או אופן, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, דפוס, רדיו, טלוויזיה ו/או בכל מדיה אחרת ו/או בכל אמצעי אחר טכנולוגי או לא.

ח. סיום התקשרות, שינויים ועדכונים.

31. היישוב נירית יהיה רשאי לסיים את ההתקשרות עם איזה מהמשתמשים או עם כולם בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. בתוך כך רשאי היישוב נירית, להוריד את האתר, לחסום אותו, להפנות אותו לכתובת אחרת ו/או לבצע כל פעולה אחרת אשר ניתן לעשות באתרים כגון דה.

32. היישוב נירית רשאי לשנות, או לא, לעדכן, או לא, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי את האתר, המידע השירותים והתכנים שבו וזאת ללא כל נירית הודעה מוקדמת.

33. למען הסר כל ספק, המשתמש מוותר בזאת על כל זכות ו/או טענה לעניין פרק זה וכן מצהיר כי הפסקת ההתקשרות ו/או שינוי ו/או עדכון האתר בכל צורה או דרך, אין בה כדי לגרוע מאיזה מהתחייבויותיו כאמור בתקנון זה.

34. למשתמש שמורה הזכות לסיים את ההתקשרות בכל שלב באמצעות נירית הודעה בכתב ליישוב נירית, בכל אחד מאמצעי התקשורת הנמצאים בדף ה"צור קשר" באתר ובכפוף לכך שהוא לא יגלוש ו/או יעשה שימוש מכל מין וסוג באתר ו/או במידע ו/או בשירותים שבו.

ט. כללי:

35. הסכמת המשתמש לתקנון זה מכללא או במפורש תבוא במקום ותגבר על כל הודעה אחרת ו/או בקשה מכל מין וסוג, אשר הודיע או ביקש המשתמש עובר להסכמתו כאמור.

36. היישוב נירית שומר על זכותו לשנות תקנון זה מעת לעת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתמש מרגע פרסומו והמשתמש מתחייב להתעדכן מעת לעת בשינויים בתקנון.

37. למעט ההתחייבויות, אשר נוטל על עצמו היישוב נירית כאמור בתקנון זה, אין ולא תהיינה התחייבויות נוספות של היישוב נירית כלפי איזה מהמשתמשים ו/או כולם והוא לא יישא באחריות כל שהיא, אלא בהתאם לאמור בתקנון זה בלבד.

38. הסכמות המשתמש והתחייבויות היישוב נירית, כאמור בתקנון זה יגברו על כל חוק ו/או דין, אשר באפשרותם של צדדים להתנות עליהם, בין אם קיימים במועד כניסת תקנון זה לתוקף ובין אם יבואו לאחר מכן.

39. המשתמש מתחייב לשפות את היישוב נירית ו/או לפצות (לפי העניין) בגין כל הפרה של איזה מההסכמות ו/או ההתחייבויות על פי תקנון זה, בין אם נעשו על ידו ובין אם באמצעות צד שלישי כל שהוא מטעמו, בכלל זה בגין הוצאות שכ"ט והוצאות משפט, אם הוצאו.

40. סמכות שיפוט מקומית, בכל עניין או מחלוקת הנובעים מהאתר, המידע, השירותים והתכנים שבו ו/או מאופן השימוש בו יהיה בית המשפט המוסמך בתל אביב. למען הסר ספק הדין החל הינו דין מדינת ישראל.

41. בוררות - כל חילוקי דעות בין הצדדים שיתגלעו בקשר לתקנון זה או לביצועו יתבררו בפני בורר אשר ימונה על ידי המוסד לבוררות של לשכת עורכי הדין בישראל. על הבוררות יחולו הוראות חוק הבוררות, התשכ"ח-1968, התקנות שהותקנו מכוחו וכללי המוסד לבוררות של לשכת עורכי הדין בישראל. פסק הבוררות יהיה ניתן לערעור בפני בורר על פי הוראות סעיף 21א לחוק הבוררות, התשכ"ח-1968.

42. העתקתו של תקנון זה ו/או כל חלק ממנו ו/או שימוש כל שהוא בתקנון זה – אסורים בהחלט; ולמען הסר כל ספק, מהווים הפרת זכויות של היישוב נירית ו/או צד שלישי כל שהוא, אשר יהיו רשאים, בהתאם לשיקול דעתם, לפעול לקבלת פיצוי כדין בגין הפרה זו.

- סוף דבר -