מכרז שמירה בנירית

מזכירות • 11/6/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

מכרז שמירה נירית

ועד מקומי נירית (להלן: ״הועד״) מזמן בזאת הצעות מחיר למתן שירותי אבטחה, שמירה וסיור עבור ועד מקומי, נירית כל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז.

את ההצעות ואת כל מסמכי המכרז, כשהם חתומים על ידי המציע ב - 2 עותקים, יש להכניס למעטפה סגורה, כשעליה מצוין מכרז 1/18 ולהפקידם במסירה אישית (לא בדואר) במזכירות היישוב נירית .

פרטים נוספים בקובץ המצורף.